Yönetmelik.new

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇOMÜSEM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında eğitim verdiği tüm alanlarda sertifika ve eğitim programları, seviye tespit sınavları, kurslar, seminerler düzenleyerek katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek ve böylece Üniversitenin kamu-özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü alanlar başta olmak üzere; katılımcıların, toplumun, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde sertifika ve eğitim programları, seviye tespit sınavları, kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamak ve düzenlemek, değişen ve gelişen şartlara göre tüm bu etkinlikleri uzaktan öğretim yöntemiyle planlamak ve yürütmek.

b) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan veya oluşacak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerine destek vermek.

c) Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları, eğitim kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak belirlenen konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere teklif edeceği iki öğretim elemanı, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında işbirliği sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda öğretim elemanını Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak; ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 6/7/1999 tarihli ve 23747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.