SWOT ANALİZİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SWOT ANALİZİ

Merkezimiz bünyesinde yapılan toplantı ve görüşmeler neticesinde tüm personelinde katılımıyla SWOT analizi yapılmıştır. Buradan hareketle merkezimizin potansiyeli ve gelişiminin şeffaf, ölçülebilir ve yeni şartlara adapte olabilir şekilde faaliyet gösterilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalılşmalar sonucunca SWOT analizimizin çıktıları şu şekilde belirlenmiştir.

Güçlü Yanlar:

 • Konularında uzman akademik personeller ile eğitim verebilmek,
 • Eğitim kaynaklarının ulaşılabilir olması,
 • Üniversitenin bulunduğu coğrafi konum dolayısıyla çevre illere olan bağlantıların kolay olması.
 • Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması
 • Kamu ve sanayi sektörleri ile iletişimin ön planda tutulması
 • Genç ve dinamik bir kadroya sahip olmak,
 • Merkezin resmi kurumlar ve STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde olması
 • Eğitim-öğretim-uygulama-araştırma çalışmalarının niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması yönünde üniversite yönetiminin desteği
 • Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması

Zayıf Yanlar:

 • Planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı konusundaki eksiklikler
 • Bölgede merkezimizin faaliyetlerinden doğrudan faydalanacak spesifik alanlarda yeterli sanayi sektörlerinin sayıca azlığı,
 • Mali kaynakların yapılması planlanan tüm çalışmaların yürütülmesi için gereken düzeye henüz ulaşmamış olması,
 • Üniversite yerleşim yapısının dağınık olmasının, birimler arasındaki etkileşimi zayıflatması

Fırsatlar:

 • Teknolojik gelişmelerin yeni yaklaşımlarla programların içerik ve öğretim yönünden daha faydalı yaklaşımları uygulama konusunda olanak sağlaması,
 • Ülkemizin de sahip olduğu uluslararası anlaşmalar sayesinde faydalanabileceği çeşitli fonlara sahip olmak,
 • Gelişmeye açık genç Öğretim Elemanlarımızın bulunması,
 • Nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik eğitimlerin akreditasyon yoluyla kalite bağlamında bir üst seviyeye taşınabilmesi,
 • Yeni     öğretim     modellerinin     geliştirilmesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimliliğinin arttırmasında kolaylık sağlaması

Tehditler:

 • Geçtiğimiz yıllarda büyük etkiye sahip olan covid-19’un verilen eğitimlerin işleyiş ve takvimlerinde sıkıntılara yol açması,
 • Yapılan eğitimlerin ulaşabileceği birey sayısında öngörüde bulunmanın zor olması,
 • Fiziksel alt yapı ile ilgili çeşitli eksikliklerin olması,
 • Planlanan faaliyetlerin tanıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla hedeflenen kitlenin tamamının programlardan faydalanmasının sağlanamaması.