Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

Yönetmelik

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Dayanak

Madde 1-2547 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, müteakip maddelerde belirlenen tüm faaliyetleri düzenleyip yürütmek üzere Sürekli Eğitim Merkezi (ÇOMÜSEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2-ÇOMÜSEM'in amacı Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgütün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon, çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim vb. gibi kurslar düzenleyerek Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile Üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3-ÇOMÜSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim-öğretim programları, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve koordine eder. Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne ait belgesi, sertifika ve benzeri belge verir.

Kuruluş ve Yönetim

Madde4-ÇOMÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a)  ÇOMÜSEM Başkanı

b)  Yönetim Kurulu.

ÇOMÜSEM Başkanı

Madde 5-ÇOMÜSEM Başkanı tarafından Üniversite öğretim elamanları arasından 3 yıl için tanır. Süresi sona eren başkan tekrar atanabilir. Başkanın 6 aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunması durumda görevi sona erer.

Başkan, en fazla iki öğretim elemanlarını başkan yardımcısı olarak atar.

Başkanın Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6-ÇOMÜSEM Başkanı yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. ÇOMÜSEM birimlerini ÇOMÜSEM amaçları doğrultusunda yönetir.

ÇOMÜSEM Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görevleri

Madde 7- (Değişik:RG-25/01/2007-26414)

ÇOMÜSEM Yönetim Kurulu; ÇOMÜSEM Başkanı ile Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre ile görevlendirilen en az beş, en fazla yedi öğretim elemanından oluşur.

Madde 8-Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlarda yapılan oylamada eşitlik olması halinde Merkez Başkanının oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulu ÇOMÜSEM Başkanının her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim-öğretim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir;

ÇOMÜSEM Bütçesini hazırlar.

Mali Konular

Madde 9-ÇOMÜSEM'in gelirleri Üniversite Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanır. ÇOMÜSEM'in bütçe harcama ve uygulamaları bu işlemce yapılır. ÇOMÜSEM Yönetim Kurulu üyelerine ÇOMÜSEM'in gelirlerinden Üniversite Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla aylık ücret ödenir. Bu ücret bir net maaşı geçemez. Her ay ödenecek ücret miktarına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

İta Amirliği

Madde 10-ÇOMÜSEM'in ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini Rektör yardımlarından birine devredebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11-12/02/1997 tarih ve 22903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çanakkale Osenkiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-Halen yürütülmekte olan ve bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar açılacak olan ilgili tüm faaliyetler ÇOMÜSEM'e devredilir.

Yürürlük

Madde 12-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13-Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.