Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezimiz bünyesinde Dr. Adem YAMAN ve Öğr. Gör. İsmail TANIŞMAN koordinatörlüğünde 21/09/2021-23/09/2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim olarak (30 saat)“Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” Sertifika Programı açılmıştır. Eğitim programında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanun, Açık, belli istekliler ve pazarlık usulü, ihale detayları, doğrudan temin ve detayları, ihale komisyonlarının iş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilecektir.

Son dönemlerde ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri getirilmiştir. Bu değişiklikler ile birlikte Elektronik İhale, Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda bir takım güncelleştirmeler gerçekleşmiştir.

 • Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması,
 • işlem maliyetlerinin düşürülmesi
 • Rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla,
 • Elektronik ihale  (e-teklif alınan beyan usulünün) kapsamı genişletilerek, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu yöntem ile yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Ayrıca elektronik ihalenin ilerleyen süreçte zorunlu hale getirilmesi yönünde tartışmalar bulunmaktadır.

Diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülen mücadele kapsamında; yetkili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbirler yanında, ihale işlemlerinde dikkat edilecek diğer ilave tedbirler Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanmış ve Açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulünün kullanılacağı mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri herhangi bir parasal sınır olmadan elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılabildiğinden, yeni yapılacak ihalelerde (iptal edilen ihaleler dahil) elektronik ihalenin (e-ihale) kullanılması hususu duyurulmuştur.

Ayrıca Korona Virüs (Covid-19) salgınının İhale sözleşmelerine de ciddi etkileri olmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının kararnameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın idari  düzenlemeleri kapsamında güncel gelişmelere seminerimizde değinilecek diğer konulardandır.

Bu gelişmeler ve düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi’ne duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda tarafımızca detaylı bir program hazırlanmış, Kamu satınalma ve temin prosedürleri ile uygulamada karşılaşılan işlem adımları detaylı olarak siz katılım eksikliklerinin, uygulamalı bir  anlatım üslubu ile giderilmesi planlanmıştır.

Eğitim Programı İçeriği

4734 SAYILI KANUN EĞİTİM KONULARI

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Maddeleriyle Ayrıntılı Eğitim
 • Mal Alım İhaleleri Yönetmeliği ve Detayları
 • Yapım İhaleleri Yönetmeliği ve Detayları
 • Hizmet Alım İhaleleri Yönetmeliği ve Detayları
 • Kamu İhale Genel Tebliği ve Detayları
 • Temel İlkeler
 • İhale Dökümanının Hazırlanması Ve Satılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Teknik Şartnamenin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdari Şartnamenin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Rekabet İlkesi
 • Benzer İşin Tespiti ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yaklaşık Maliyetin Tespiti ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yaklaşık Maliyetin Gizliliği ve Açıklanması
 • Eşik Değerler ve Önemi
 • İhale İlan Süreleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Düzeltme İlanı
 • Zeyilname ve Detayları
 • İhale Usullerinin Tespiti ve Detayları

KAMU İHALE SÜRECİ VE KAMU TEMİN POLİTİKALARI-DETAYLARI

 • İşlem Akış Şemalarıyla İhale Süreçleri 
 • İhale Komisyonlarında Kimler Görev Alamaz
 • İhale Komisyonlarında Görev Alanlarının Yetki ve Sorumlulukları
 • İhale Komisyonlarının Çalışması
 • İhale Komisyonlarının Teklif Zarfı İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhale Komisyonlarının teklif mektubunu İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhale Komisyonlarının Teklifleri Değerlendirilmesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • Birden Fazla Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Komisyonlarının Geçici Teminat Mektubunu İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhale Komisyonlarının Ticaret Sicil Gazetesi ve Vekaletname İle İmza Sirküleri İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.
 • İhale Komisyonlarının iş Deneyim Belgesi İncelemesinde dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

İHALE KOMİSYONLARININ İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER VE BENZER İŞE İLİŞKİN HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

 • İhale Komisyonlarının bilgi ve Belge Eksikliğinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Soru ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının Yasaklılık İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhale Komisyonlarının Yeterlilik Değerlendirilmesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Soru ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının Ekonomik Yeterlilik İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • Kapasite Raporu ve İncelenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Demo, Demonstrasyon Yapılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Numune ve Katalog İncelenmesinde Dikkat edilmesi Gereken Hususlar
 • Yetkili Satıcılık ve Değerlendirilmesi
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri.(10.a),(10.d),(10.f)
 • İş ve Meslek Ahlakı Nedir? Detayları
 • İhalenin Karara Bağlanması ve İhale Yetkilisinde Onayında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhale Kararının Tebliği
 • İhalede Tebliğ Usulleri
 • Uygulamalı Açık İhale Nasıl Yapılır
 • Adım Adım Uygulamalı Temizlik ve Güvenlik İhalesi Nasıl Yapılır
 • Adım Adım Uygulamalı Çöp İhalesi Nasıl Yapılır
 • Adım Adım Uygulamalı Mal Alım İhalesi Nasıl Yapılır
 • Adım Adım Uygulamalı Yapım İhalesi Nasıl Yapılır
 • Sağlık Sektörü İhaleleri
 • Belediyelerde  yapılan İhaleler
 • Üniversitelerde yapılan ihaleler.
 • Torba Yasalar ve Detayları
 • Aşırı Düşük Sorgulama ve Detayları
 • Vergi Matrahı Değerlendirilmesi
 • Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Puanlama
 • İhalelerde Şikâyet Süreçleri
 • Şikâyet ve İnceleme Süreci ve Detayları
 • Dokümana Şikâyet ve Zeyilname
 • Yemek İhalelerinde, Özel Güvenlik, Araç Kiralama ve Çöp İhalelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sınır Değer Tespiti ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Giderlerin Değerlendirilmesi
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Engelli ve Özürlü İşçi Çalıştırılmasının Değerlendirilmesi
 • Yemek ve Yol Giderleri
 • Ulusal Bayram ve Fazla Çalışmanın Değerlendirilmesi
 • Asgari İşçilik Maliyeti
 • Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler
 • Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Malzemeli Yemek Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İş Deneyim Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu  
 • Yasak Fiil ve Davranışlar
 •  İhaleler Hakkında Sayıştay Kararları
 • Fiyat Dışı Unsur Nedir Nasıl Değerlendirilir
 • Yerli Malı, Yerli İstekli ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajının Değerlendirilmesi
 • İhalelerde Fiyat Farkı Uygulaması
 • İş Artışı ve İş Eksilişi
 • Süre Uzatımı ve Verilme Şartları
 • Mücbir Sebepler ve Verilme Şartları
 • Hak ediş Ödemeleri ve İnce Ayrıntılar
 • Revize Birim Fiyat Uygulaması ve İnce Ayrıntılar
 • Yeni Birim Fiyat Uygulaması ve İnce Ayrıntılar
 • Ekap Modülleri ve Kullanımı
 • Ekap Süreçlerinde İhale Nasıl Yapılır
 • Sözleşme Yapılmasında İdareye ve İstekliye Düşen Görevler
 • Vergi ve SGK Borcu Değerlendirilmesi
 • Kesin Teminatın Değerlendirilmesi
 • Sözleşme Türleri
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel ve İnce Detaylar.
 • Birim Fiyat Sözleşme ve İnce Detayları
 • Sözleşme Uygulamasında Yapılması Gerekenler
 • Muayene Kabul Komisyonlarında Kabul, Yetki ve Sorumluluk
 • Kontrol Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ve ikincil düzenlemelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmuş, mevzuatı bizzat uygulamış, gelişmeleri günü gününe takip eden ve konuya ilişkin Türkiye çapında çok sayıda eğitim vermiş bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca, her bir eğitim modülü için akla gelebilecek sorular, içtihat oluşturan örnek Kamu İhale Kurulu Kararları ve uygulama önerileri de katılımcılarla paylaşılmaktadır. Program kapsamında sunulan eğitim modülleri; ihalelere teklif veren istekli firmalara ihale türüne göre önemli bilgiler sağlarken, kamu personelinin ihale sürecini kusursuz bir şekilde yürütmesine katkı sağlamaktadır.

Müfredat kapsamında sunulan eğitim İÇERİĞİ aşağıda sunulmuştur:

 • Kamu İhale Mevzuatının Temel Kavramları
 • Kamu İhale Mevzuatının Ortak Uygulama Kuralları
 • Doğrudan Temin Uygulamaları
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Kuralları

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • Kamu idarelerinde mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinden sorumlu personel,
 • Kamuya iş yapmak isteyen özel sektör firmalarının ihale birimlerinde görev yapan kişiler,
 • Kamu ihalelerine ilişkin hukuki süreçlerde rol alan avukatlar, savcılar ve hakimler,
 • Kamu alımlarına dair akademik çalışmalar yürüten akademisyenler ve öğrenciler,
 • Yürürlükteki Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes.

 

*Program yüzyüze eğitim olarak planlanmaktadır.

*Programı tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası verilecektir. 

Başvuru için tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)